Vijesti / Politika
Politika
AKTUALNO Međimurski demokratski savez: 'Nema sukoba interesa!'
BŠK/MH

održana sjednica

AKTUALNO Međimurski demokratski savez: 'Nema sukoba interesa!'

Nastavno na aktualne događaje Predsjedništvo MDS-a objavljuje priopćenje koje prenosimo u cjelosti

Predsjedništvo MDS-a je na svojoj 20. sjednici održanoj 05. rujna 2023. godine donijelo Zaključak kojim podržava stav vijećnice MDS-a u Gradskom vijeću Grada Čakovca Željke Novak o zakonskoj neutemeljenosti Prijave za sukob interesa Željke Novak, od strane vijećnika u Gradskom vijeću Grada Čakovca Borisa Bistrovića i nastavno Odluke Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca i koje je , što je bilo i za očekivati, prihvatilo tvrdnje gospodina Bistrovića.

U svojem očitovanju na podnijetu prijavu vijećnica Novak argumentirano je odgovorila na tvrdnje vijećnika Bistrovića o postojanju sukoba interesa između nje i njezine sestre, gradonačelnice Čakovca, i to samim tim što su one u krvnom srodstvu. S obzirom da je Povjerenstvo svojom odlukom prihvatilo gotovo sve tvrdnje vijećnika  Bistrovića, ističemo činjenice zbog kojih smatramo da nema sukoba interesa, odnosno da nije bilo razloga za podnošenje Prijave i donošenja Odluke Povjerenstva, koja, po našem mišljenju, nije u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa i drugom zakonskom regulativom:

1. Nema sukoba interesa.

Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca (koji je temeljen na Zakonu o sprečavanju sukoba interesa) u odredbi članka 3. definira privatni interes kao onaj interes koji obuhvaća imovinsku i neimovinsku korist članovima Gradskog vijeća i povezanih osoba, dok se poslovni odnosi definiraju kao oni koji se odnose na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuju iz proračuna Grada Čakovca,  potencijalni sukob interesa  definira se kao situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti, stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti.

Iz dostavljene prijave od 13.07.2023. godine za sukob interesa vijećnice Željke Novak i Odluke Povjerenstva ne proizlazi u kakvom bi to poslovnom odnosu vijećnica bila s Gradom a na koji bi eventualno mogle utjecati odluke i akti koje donosi Gradsko vijeće. Prijavitelj nije ničim dokazao da bi se ovdje radilo o sukobu interesa ili eventualno potencijalnom sukobu interesa niti pak dostavlja dokumentaciju iz koje bi to proizlazilo.
Uvidom u evidenciju vijećnika nije utvrđeno da bi vijećnica Željka Novak imala vlasništvo ni udjele u bilo kakvim poslovnim subjektima, niti pak da je u poslovnom odnosu poslovnih subjekata u vlasništvu Grada.

Dakle, u Prijavi i Odluci ni jednom riječju nisu spomenuti, a kamo li dokazani, konkretni privatni ili poslovni interesi između gore spomenutih povezanih osoba.
Ratio legis Zakona o sprečavanju sukoba interesa i Kodeksa je kumulativno i dokazano ponašanje kojim se dokazuje realan sukob interesa.                                       

U tom smislu je stav Povjerenstva koje smatra de je samim time što je vijećnica povezana osoba utjecala na probitak njoj povezane osobe zakonski neutemeljen, jer nema dokaza koji bi  potvrdili osnovni uvjet za sukob interesa, a to je privatni interes.
Također, nigdje u Kodeksu, ni u Zakonu, koji je temelj Kodeksa, nije navedeno da su povezane osobe automatski u sukobu interesa.

U Odluci se također napominje da se vijećnica Novak, ako glasuje za akte koje predlaže gradonačelnica , nalazi u potencijalnom  sukobu interesa. 
Sad nije jasno da li povjerenstvo smatra da se vijećnici Novak treba ograničiti glasanje zbog stvarnog ili potencijalnog sukoba interesa.

Konačno, svaki izabrani predstavnik je u potencijalnom sukobu interesa, pa bi im po tom principu Povjerenstva, bilo zapriječeno obavljanje povjerenih im javnih zadaća. 

Ukoliko g. Bistrović i članovi Povjerenstva imaju konkretne dokaze o stvarnom sukobu interesa u okviru poslovnih i privatnih interesa, trebali su pokrenuti dokazne postupke pri nadležnim državnim institucijama, ovako ispada da se radi o običnom politikanstvu u kojem je nanesena moralna šteta našoj vijećnici.

2. Odluka Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeće Grada Čakovca je protuzakonita, nema uporišta ni u Kodeksu ponašanja, ni u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, a time ni u ostaloj zakonskoj regulativi i Ustavu RH. 

Povjerenstvo je 04. rujna 2023. godine donijelo Odluku, koju predlaže Gradskom vijeću na usvajanje, u kojoj predlaže da se Gradskoj vijećnici Željko Novak izreće preporuka da uskladi svoje djelovanje u Gradskom vijeću s odredbama Kodeksa, te da se izuzima od glasovanja prilikom donošenja akata, izvješća ili odluka na Gradskom vijeću koje predlaže njezina sestra gradonačelnica Ljerka Cevidini.

Na taj način ovom se odlukom ograničavaju ustavna i zakonska prava vijećnika na slobodno djelovanje i obavljanje svoje dužnosti, što, po našem mišljenju, zahtijeva preispitivanje ove Odluke pred nadležnim tijelima.

Izuzeće od glasanja striktno je određeno, U Kodeksu, čl. 11.,   navodi se da je:”Član Gradskog vijeća  obavezan se izuzeti  se   od sudjelovanja u donošenju akta koji utječe na njegov poslovni interes/poslovni odnos ili poslovni interes/poslovni odnos s njim povezane osobe.”

U Zakonu se navodi:”Ako nije drugačije propisano zakonom, obveznik će se izuzeti od donošenja odluka odnosno sudjelovanja u donošenju odluka i sklapanja ugovora koji utječu na njegov vlastiti poslovni interes ili poslovni interes s njim povezanih osoba.”                                                                                                                             
Već smo u točki 1. naveli da nisu predočeni nikakvi dokazi o poslovnom interesu/poslovnom odnosu povezanih osoba tako da nije bilo razloga za izuzećem ni u jednoj točki dnevnog reda, a kamo li da se generalno ograniči pravo na izjašnjavanje vijećnice.

Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi i čl. 37. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21, 2/21, 3/21 -pročišćeni tekst) za člana Gradskog vijeća Grada Čakovca propisana su prava vijećnika a između ostalog je propisano pravo raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća. 

Slijedom iznesenog, donošenjem Odluke Gradskog vijeća kojom se vijećnici Željki Novak oduzima pravo na glasanje o aktima Gradskog vijeća koje predlaže gradonačelnica Grada Čakovca, izravno bi se povrijedila zakonska i statutom propisna prava vijećnice, ali i prava u obnašanju javne dužnosti stečena na lokalnim izborima. 
Na kraju, žalosno je što neki članovi Povjerenstva koriste Povjerenstvo za političke obračune, a ne za kontrolu provođenja Zakona o sprečavanju sukoba interesa. 

3. Upitno vrijeme podnošenja Prijave.

Vijećnica Željka Novak u Gradsko vijeće Grada Čakovca došla je kao
zamjena za Josipa Požgaja nakon njegove smrti, Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 12. sjednici od 05. 10. 2022. godine,donijelo odluku o prihvaćanju mišljenja Mandatne komisije o započinjanju mandata Željke Novak. Gradsko vijeće Grada Čakovca bez rasprave je, jednoglasno – znači i glasom vijećnika Bistrovića, donijelo Odluku o zamjeni mandata, bez ikakvih primjedbi o nekakvom sukobu interesa, pa se postavlja pitanje zašto je ova prijava upućena tek 10 mjeseci nakon što obavljam dužnost vijećnice?

4. Nepristranost.

Vijećnica Željka Novak članica je Kluba SDP-HSU-MDS-HSS-Laburisti i glasa sukladno dogovoru u Klubu, neovisno što je povezana osoba, što možemo ilustrirati objavom u medijima od 05.10.2022. , pod naslovom: „KAD SESTRA ŽELJKA GLASA PROTIV PRIJEDLOGA MLAĐE SESTRE LJERKE !”

Najnovije

Reci što misliš!