Vijesti / Politika
Politika
ODLUKA POVJERENSTVA Željka Novak morat će se izuzeti od glasovanja prilikom donošenja odluka koje predlaže njezina sestra Ljerka Cividini
BŠK/MH/Grad Čakovec

GRAD ČAKOVEC

ODLUKA POVJERENSTVA Željka Novak morat će se izuzeti od glasovanja prilikom donošenja odluka koje predlaže njezina sestra Ljerka Cividini

Pisanu prijavu Povjerenstvu vezano uz sukob interesa podnio je vijećnik Boris Bistrović (FOKUS)

Vijećnica Željka Novak (MDS) morat će se izuzeti iz glasovanja prilikom donošenja akata, izvješća ili odluka na sjednicama Gradskog vijeća Grada Čakovca, a koje predlaže njezina sestra, gradonačelnica Ljerka Cividini.

Da je takva praksa u kojoj za istim stolom sjede gradonačelnica i njezina sestra protivna Kodeku, iako zastupaju različite političke opcije, nekoliko je puta ukazivao vijećnik FOKUS-a Boris Bistrović, koji je potom podnio i pisanu prijavu nadležnom Povjerenstvu. 

Nakon što je Povjerenstvo za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca zaprimilo Bistrovićevu prijavu, u ponedjeljak 4. rujna održana je sjednica na kojoj je donesena spomenuta odluka.

Tako se predlaže Gradskom vijeću Grada Čakovca donošenje Odluke kojom će se gradskoj vijećnici Željki Novak izreći preporuka da uskladi svoje djelovanje u Gradskom vijeću s odredbama Kodeksa te da se izuzme od glasovanja prilikom donošenje akata, izvješća ili odluka na Gradskom vijeću, a koje predlaže njezina sestra, gradonačelnica Ljerka Cividini. 

ŠTO KAŽE ŽELJKA NOVAK?

Po zaprimljenoj prijavi Povjerenstvo je zatražilo i očitovanje vijećnice Željke Novak koja se poziva na Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a koje je doneseno 16. prosinca 2021. godine. No, navedeno mišljenje Povjerenstvo nije uzelo u obzir s obzirom na to da je posljednji Zakon o sprečavanju sukoba interesa i na kojemu se temelji Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća, donesen nakon mišljenja na koje se vijećnica poziva i to 25. prosinca 2021. godine. Također, u istom mišljenju govori se o privatnom interesu povezanih osoba, a što je samo dio od cjeline prijave koja je podnesena protiv vijećnice.

Nadalje, vijećnica tvrdi da se u prijavi ne navodi niti dokazuje na koji način je utjecala na donošenje akata radnog tijela Gradskog vijeća radi osobnog probitka, niti u kakvom je odnosu ovisnosti prema povezanoj osobi.

Povjerenstvo smatra, da samim time što je vijećnica krvnim srodstvom povezana s  gradonačelnicom, da je svojim glasovanjem o aktima koje predlaže Cividni, a o kojima odlučuje Gradsko vijeće, utjecala na njezin probitak, bilo poslovni, politički ili bilo koje vrste. Nadalje, vijećnica Novak navodi da se u prijavi ne dokazuje na koji način je ona svojim glasovanjem pogodovala sebi ili osobama s kojima je povezana i koje je privatne interese ostvarila svojom dužnošću.

No, Povjerenstvo se pozvalo na članak 3. točku 5. Kodeksa kojim je definiran potencijalni sukob interesa, odnosno situaciju kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti. Također, člankom 3. Kodeksa definiran je privatni interes, tj. interes koji obuhvaća imovinsku i neimovinsku korist članova Gradskog vijeća i povezanih osoba. U tom smislu, privatni interes gradonačelnice može biti njezin osobni politički probitak ili bilo kakva neimovinska korist koja joj slijedi od te funkcije, a također samom činjenicom da njezina sestra kao gradska vijećnica glasuje za akte koje predlaže gradonačelnica, dolazi do potencijalnog sukoba interesa.

U očitovanju vijećnica Novak navodi situacije u Gradskom vijeću kada je glasovala protiv prijedloga svoje sestre Ljerke. Vezano uz isto, Povjerenstvo smatra da nije bitno je li u nekim slučajevima glasovala ZA ili PROTIV, već u službi javnog interesa treba spriječiti bilo kakvu, pa i najmanju sumnju u postojanje bilo kakvog potencijalnog sukoba interesa.

POZIV NA AKTIVNU RASPRAVU!

Unatoč odluci Povjerenstvo za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca poziva vijećnicu Željku Novak da aktivno raspravlja na točkama dnevnog reda, daje prijedloge za razvoj i funkcioniranje Grada Čakovca, samo što se, u svrhu zaštite javnog interesa od sumnji u bilo kakav sukob interesa, treba izuzeti od glasovanja o aktima Gradskog vijeća koje predlaže njezina sestra, gradonačelnica Grada Čakovca. 

S obzirom da je za srijedu 6. rujna sazvan Kolegij gradonačelnice Grada Čakovca uskoro slijedi i sjednica Gradskog vijeća na kojoj bi se mogla naći navedena odluka. 

Najnovije

Reci što misliš!