Vijesti / Grad Mursko Središće
Grad Mursko Središće
MURSKO SREDIŠĆE Javni poziv za sufinanciranje projekata, programa i manifestacija
Arhiva/eMedjimurje

PRIJAVITE SE

MURSKO SREDIŠĆE Javni poziv za sufinanciranje projekata, programa i manifestacija

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 950.000 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 1.000 kuna

Na temelju čl. 6 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge gradonačelnik Grada Mursko Središće objavljuje javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u 2019. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata, programa i manifestacija svih korisnika Proračuna Grada Mursko Središće. U 2019. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva. 

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 950.000 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 1.000 kuna po pojedinom projektu/programu/manifestaciji.

Prijave se podnose za sljedeća područja kulture, tehničke kulture, sporta i ostalo.
Pod korisnicima Proračuna Grada Mursko Središće podrazumijevaju se organizacije civilnog društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito: Kulturne ustanove i institucije, udruge, Organizacije tehničke kulture, Sportski klubovi i udruženja, Udruženja građana i Ostale udruge građana i pojedinci.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa/ manifestacije su:

- neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva na području Grada Mursko Središće
- aktivnosti utvrđene projektom/programom/manifestacijom doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Mursko Središće
- organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu projekta/programa
- uspješnost u dosadašnjoj provedbi projekata/programa/manifestacije
- realan odnos troškova i očekivanih rezultata projekta/programa/manifestacije
- suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja grada Mursko Središće, Međimurske županije, inozemstva
- inovativnost i primjenjivost projekta/programa/manifestacije
- projekti/programi/manifestacije verificirani od strane nadležnih institucija
- uključenost volonterskog rada, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine
- sufinanciranje iz drugih izvora (Međimurske županije, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slično)
- uređen sustav prikupljanja članarina
Uvjeti koje udruge moraju zadovoljavati za dodjelu sredstava za sufinanciranje prijavljenih projekata/programa/manifestacija su sljedeći:
- da su upisane u registar udruga i u registar neprofitnih organizacija
- da su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
- da su uredno ispunile obveze iz 2018. godine (program rada i financijski plan)
- da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza  drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
- da se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta/programa/manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekta i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15)
- da projekt/program/manifestacija bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan, koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Grada, sukladno kriterijima koji su nabrojeni više

Predlagatelji projekata/programa/manifestacija obvezni su dostaviti:

1. Ispunjeni, potpisani i ovjeren Obrazac A – podaci o udruzi
2. Ispunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac B – osnovni podaci o projektu
3. Ispunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac C – financijski plan
4. Presliku Rješenja o upisu u Registar neprofitnih organizacija
5. Izvješće o realizaciji projekta / programa prema Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava iz 2018. godine (ukoliko je Udruga bila korisnik financijskih sredstava iz proračuna Grada Mursko Središće) 
6. Izvješće o utrošenim sredstvima za 2018. godinu usvojenog od strane nadležnog tijela (skupština) prijavitelja projekta/programa/manifestacije;
7. Potpisanu izjavu o partnerstvu (ukoliko postoje partneri na projektu) 

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi 

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

a) moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta/programa
b) nužni su za provođenje projekta/programa/manifestacije koji je predmet dodjele financijskih sredstva
c)trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti
d) troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za projekt/program/manifestaciju 
e) troškovi potrošne robe
f) troškovi podugovaranja,
g) administrativni troškovi, 
Prihvatljivim se neće smatrati sljedeći troškovi:
a) dugovi i stavke za pokrivanje gubitka ili dugova, 
b) dospjele kamate, 
c) stavke koje se već financiraju iz javnih izvora,
d) kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa/manifestacije, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika financiranja i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa/manifestacije, 
e) gubici na tečajnim razlikama, ili
f) zajmovi trećim stranama.

Prijedlozi projekata/programa/manifestacija, primljeni sukladno ovom pozivu, dostavljaju se na adresu: Grad Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće uz naznaku „Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz Proračuna Grada Mursko Središće u 2019. godini – NE OTVARAJ“.

Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u pisarnici Grada Mursko Središće. Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa/manifestacije je 11.02.2019.godine.

Neće se razmatrati prijedlozi koji su nepotpuni i nepravovremeni, te prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj prijavnici. 

Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Grada Mursko Središće. Obrasci se popunjavaju ručno ili pomoću računala. Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na br. tel. 040 370 771 ili na e-mail: [email protected].

Pročitajte i ovo
Najgledaniji video
Najgledanija galerija
Izdvojeno
Category: 5973

Vezani članci

Reci što misliš!